Månadsrapport

Fiberarbetet fortsätter på fyra fronter. I Bubbarp finns ett arbetslag som jobbar på tills man är färdiga där. Ett arbetslag har flyttat från Smörby till Ingelstorp och gräver från Verumsvägen över Ingelstorp mot Sparrarp. Ett arbetslag har flyttat från Lur och påbörjat arbetet från Matberga mot Boa. Samförläggningsarbetet med Brittedal fortsätter i Tviggasjö-Toftaområdet och har en bit kvar innan man är färdiga. Ingrävning på tomtmark fortsätter och i Lur återstår någon enstaka fastighet  därefter följer Troedstorp, Äskeberga, Smörby.

Vid årsmötet uppkom fråga om vi kan påverka nedstängningen av gamla telenätet som aviserats i norra delen av vårt område i slutet av september. Scanova som äger telenätet har meddelat att man inte kan på göra någon skillnad på grund av likabehandslingsmässiga grunder gentemot andra kommunikatörer. De har dock uppmanats av vår förening att göra prioriteringar vid inkoppling av fiber så att hänsyn tages till detta inom vårt fiberprojekt inom vad som är möjligt att åstadkomma.

Vid årsmötet informerades om att lantmäteriförrättning ägt rum i slutet av april med markägare där problem uppstått. Ett prövningsbeslut har gått ut eller är på väg ut, där vederbörande sedan har en månad på sig att ev. göra överklagan. Har ej överklagan skett inom denna tid har beslutet vunnit laga kraft och parterna har att förhålla sig till beslutet. I klartext, där ingen överklagan sker kan stoppat arbete återupptas. Sker överklagan skall miljödomstolen i Växjö pröva ärendet med förseningar som följd. Det är av denna anledning som inga konkreta besked kan ges på fullt färdigställande av nätet.

Telarco gör sitt bästa för att hålla maskinerna och arbetsstyrkan igång, där det är meningsfullt att gräva utan alltför mycket extrakostnader.

Just nu är det 360 fastigheter som vill ha fiber inkopplat inom vårt projektområde och där avtal är registrerat.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport

Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet den 19/5 finns att läsa under Dokument

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Årsmötesprotokoll

Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 19 maj 2019 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program:
Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.
Kaffe
Aktuell information om fiberutbyggnaden

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

Lägesrapport

En milstolpe har nåtts, de första hushållen i Hörröd, Gammalstorp och Södra Fredskog inkopplade och har nu tillgång till snabbt bredband och andra tjänster via sin fiber.

I övrigt så fortsätter man gräva längs de sträckor där man varit senaste tiden. Lur är nu sammankopplat med Farstorp, man gräver mot Bubbarp och i Äskeberga.
Brittedal är på väg mot Tviggasjö och har passerat Tofta lilla by.

Lantmäterimyndigheten har kallat till Lantmäterisammanträde i Farstorps Bygdegård måndagen den 29 april kl. 14.00 .
Förrättningen avser bildande av Ledningsrätt för bredbandsfiber i område där man fått problem med markavtalen.
Delgivningar har skickats ut till berörda och kallelse hålls tillgänglig i foajen i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 17 april – 29 april.

//Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport

Månadsrapport Mars

Här kommer information från Telarco gällande deras aktiviteter i Mars:

Vi fortsätter att schakta för att knyta ihop från noden ut till Lur. Där är ett arbetslag som kommer färdigställa den sträckan.

Schakten i Olastorp är strax klar och det är då tänkt att arbetslaget kommer då att förflytta sig mot Ubbarp och Boa.

Det sista arbetslaget fortsätter att schakta mot Smörby och Äskeberga.

Arbetet inne på stationen är i full gång och likaså skarvning i foserna. Vi kommer inom en snar framtid att börja kontakta kunder i Södra fredskog, Hörröd och Gammalstorp för tidsbokning av installation.

Vi hade uppskattat om ni hade kunnat gå ut med information om att det är fastighetsägarens ansvar att beställa ledningsvisning på sina interna kablar och likaså sätta ut och meddela om där finns annan kanalisation, avlopp, egna elkablar eller liknande som kommer i kontakt med våra tomtschakter.Där har varit flertalet fastigheter där detta har missat, då de trodde att vi beställde visning för deras kablar.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport Mars