Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet den 19/5 finns att läsa under Dokument

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Årsmötesprotokoll

Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 19 maj 2019 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program:
Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.
Kaffe
Aktuell information om fiberutbyggnaden

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

Lägesrapport

En milstolpe har nåtts, de första hushållen i Hörröd, Gammalstorp och Södra Fredskog inkopplade och har nu tillgång till snabbt bredband och andra tjänster via sin fiber.

I övrigt så fortsätter man gräva längs de sträckor där man varit senaste tiden. Lur är nu sammankopplat med Farstorp, man gräver mot Bubbarp och i Äskeberga.
Brittedal är på väg mot Tviggasjö och har passerat Tofta lilla by.

Lantmäterimyndigheten har kallat till Lantmäterisammanträde i Farstorps Bygdegård måndagen den 29 april kl. 14.00 .
Förrättningen avser bildande av Ledningsrätt för bredbandsfiber i område där man fått problem med markavtalen.
Delgivningar har skickats ut till berörda och kallelse hålls tillgänglig i foajen i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 17 april – 29 april.

//Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport

Månadsrapport Mars

Här kommer information från Telarco gällande deras aktiviteter i Mars:

Vi fortsätter att schakta för att knyta ihop från noden ut till Lur. Där är ett arbetslag som kommer färdigställa den sträckan.

Schakten i Olastorp är strax klar och det är då tänkt att arbetslaget kommer då att förflytta sig mot Ubbarp och Boa.

Det sista arbetslaget fortsätter att schakta mot Smörby och Äskeberga.

Arbetet inne på stationen är i full gång och likaså skarvning i foserna. Vi kommer inom en snar framtid att börja kontakta kunder i Södra fredskog, Hörröd och Gammalstorp för tidsbokning av installation.

Vi hade uppskattat om ni hade kunnat gå ut med information om att det är fastighetsägarens ansvar att beställa ledningsvisning på sina interna kablar och likaså sätta ut och meddela om där finns annan kanalisation, avlopp, egna elkablar eller liknande som kommer i kontakt med våra tomtschakter.Där har varit flertalet fastigheter där detta har missat, då de trodde att vi beställde visning för deras kablar.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport Mars

Månadsrapport februari

Här är februari’s månadsrapport från Telarco:

Nu under Februari så kommer vi att ha fyra stycken arbetslag igång som gräver och vi kommer förhoppningsvis påbörja stamblåsningen i slutet utav månaden.

I dagsläget så har vi ett gäng som gräver vid Vitsippan och där är tanken att det skall göra klart hela sommarstugeområdet innan de rör sig vidare. Ett lag kommer att börja jobba sig från Lur och in mot Farstorp för att knyta samman med det som vi har schaktat tidigare.

Norrut så kommer vi knyta ihop nätet på de ställen som vi har möjlighet till.

Sista laget kommer att börja schakta upp mot Farstorps-Troedstorp.

Brittedals el kommer att gräva ner sina ledningar i Tviggasjö och Tofta, där kommer de även att samförlägga våran fiber och vi undviker på så sätt två omgångar med schakt.

Peter kommer att fortsätta projektera kunder, tomtgrävningarna kommer eventuellt ha ett litet uppehåll beroende på hur vädret utvecklar sig.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport februari