Information från Farstorps Fiber

Inför vårt årsmöte den 6 maj så meddelade styrelsen att Telia/Zitius ingått avtal med Telarco, som fått uppdraget att gräva och installera fibernätet i Farstorpstrakten. Den 15 maj fick vi i Farstorps Fiber ta del av deras inledande planering vid ett möte i Farstorp.

Etapp 1 inleds med planerad uppstart i september och man börjar i söder, dvs Kråkeberga och går norrut, därefter Skeröd mot Farstorp och Högahult mot Farstorp. Man kommer att arbeta med 2 arbetslag inledningsvis. Under vecka 22 kommer Telarco att skicka ut Nyttjanderättsavtal till berörda fastighetsägare och dessa avtal skall godkännas och returneras snarast möjligt. En karta kommer att bifogas där den planerade fiberledningen är tänkt att dras. Då det gäller grävning på tomtmark kommer alla fastighetsägare bli kontaktade i ett senare skede och då på skiss redovisa var man kan gräva och var det finns diverse hinder att ta hänsyn till.

Hur Telarco planerar kommande etapper är i dagsläget inte klart men tillvägagångssättet blir det samma och om detta återkommer vi med information så snart det finns något mer att meddela. Farstorps Fiber har åtagit sig att vara Telarco behjälpliga i kundkontakten ifall problem uppstår. Det ligger i allas vårt intresse att få till ett smidigt förfarande så att vi får avtalen på plats och arbetet kan påbörjas.

Vid årsmötet informerades om möjligheten till att teckna ett gruppavtal med Telia som tjänsteleverantör av bredband, TV och telefon. Man får en låst kostnad på 429 kr/månad + en adm. avgift på 29 kr. Tillsammans 458 kr/mån. Nackdelen är man måste binda sig på fem år och att vi måste vara minst  50 hushåll som vill teckna detta för att få del av detta erbjudande. Detta är naturligtvis helt frivilligt och de som är intresserade anmäler sitt intresse till Farstorps Fibers hemadress.

Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Information från Farstorps Fiber

Integritetspolicy

Som ett led av den nya personuppgiftslag som träder i kraft den 25 maj, finner ni vår integritetspolicy under “Dokument” i menyn.

Där beskrivs hur vi behandlar era personuppgifter. Har ni frågor kring detta, var god kontakta någon i styrelsen.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Integritetspolicy

Årsmötesprotokollet

Nu finns protokollet från Årsmötet den 6/5 under Dokument

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Årsmötesprotokollet

Komplettering av Årsmöteskallelse

Med anledning av inkommen motion till årsmötet den 6 maj kompletteras härmed kallelsen med detta dokument.

 

Motion Farstorps Fiber 2018-04-06.pdf

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Komplettering av Årsmöteskallelse

Kallelse till årsmöte 6 Maj 14.00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk Förening (769629-5307)
Tid: Söndagen den 6 maj 2018 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.
Kaffe
Aktuell information om fiberutbyggnaden
Dagordning
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

PS: Verksamhetsberättelse finns att hämta under Dokument i menyn.

Klicka på “Läs Mer” för mer Information

Läs mer

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte 6 Maj 14.00