Kallelse till extra föreningsstämma 10 sept 14.00

Tid:         Söndagen den 10 september 2017 kl. 14.00-16.00
Plats:        Farstorps Bygdegård.
Program:     Extra föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

Dagordning:

1.    Mötet öppnas
2.    Ordförande och sekreterare utses
3.    Röstlängd fastställs.
4.    Två protokolljusterare utses.
5.    Två rösträknare utses
6.    Extrastämmans fråga:
Beslut om vilket alternativ som Farstorp Fiber skall fortsätta med:

a.    Ett fortsatt ägande av det passiva nätet, vilket innebär att vi antar den förmånligaste totalentreprenaden efter upphandling och därefter fortsätter i egen regi. Anslutningskostnaden bedöms bli inom spannet 23 000 – 25 000 per anslutningspunkt.
b.    Överlåtelse av Länsstyrelsens fiberbidrag till förmånligaste part, vilket innebär att ägandet och driften av nätet övergår till annan ägare. Anslutningskostnaden är i detta fall garanterad enligt upphandling och blir mindre än hälften av att gå vidare i egen regi.

7.    Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

 

OBS: läs nedanstående information

 

Information från styrelsen:
Farstorp Fiber har blivit uppvaktade av Marknaden efter att vi erhållit fiberbidrag. Det är de stora aktörerna som konkurrerar. Tack vare Farstorps fina uppslutning, vi har idag 315 fastigheter som vill ansluta sig, så har vi blivit intressanta. Vi har haft dialog med Länsstyrelsen i frågan och fått veta vilka möjligheter vi har och de formella regler vi måste rätta oss efter. Eftersom det är styrelsens uppdrag att hitta de mest förmånligaste och mest praktiska lösningarna för att få ett fibernät till Farstorp med omnejd så har vi undersökt dessa möjligheter. Detta har inneburit att vi har haft två parallella upphandlingar, en med inriktning att gå vidare i egen regi och en upphandling som syftar till att överlåta fiberbidraget och låta någon marknadsaktör förse oss med ett färdigt paket inkl. ägande och drift. När resultatet av upphandlingarna nu är klart och frågan är mycket viktig så vill styrelsen låta en extrastämma ta ställning till den grundläggande frågan:
Vilket är viktigast, att äga fibernätet eller att få så förmånlig anslutning som möjligt?
Inför ett ställningstagande är det också viktigt att veta är att utbudet av bredband, telefoni och TV är det samma oavsett vilket alternativ man väljer eftersom det är den öppna marknaden som styr detta.
Det är med andra ord viktigt att göra sin röst hörd ifall man vill påverka åt något håll. Kan man själv inte delta kan fullmakt lämnas till en annan medlem men man får enligt stadgarna endast företräda med en fullmakt utöver sin egen röst.
Föreningens framtida roll påverkas naturligtvis av vilket beslut extrastämman fattar men även vid ett överlåtande av fiberbidraget och därmed annan ägare så kommer föreningen att behöva hjälpa till i mångahanda frågor innan allt är klart. Det finns dessutom en avtalstid och garantitid som skall bevakas i enlighet med anbud. Men om detta och mycket annat kan vi informera om vid stämman.

 

Blankett för fullmakt

 

 

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.