Kallelse till årsmöte 6 Maj 14.00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk Förening (769629-5307)
Tid: Söndagen den 6 maj 2018 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.
Kaffe
Aktuell information om fiberutbyggnaden
Dagordning
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

PS: Verksamhetsberättelse finns att hämta under Dokument i menyn.

Klicka på “Läs Mer” för mer Information

Information från Farstorp Fiber Ekonomisk förening

Föreningsmedlemmar!
Det är dags för årsstämma med fiberföreningen den 6 maj i Farstorps Bygdegård. Nu kan man säga att vi går i väntans tider. Styrelsen har fått information från Telia/Zitius att Telarco från Kristianstad har fått uppdraget att gräva och dra fiber till våra medlemmar. Nu handlar det endast om när de kan komma igång med tanke på andra uppdrag som de är engagerade i.
Alla medlemmar har varit exemplariska med att teckna nya avtal med Telia/Zitius. Allt är klart och avcheckat. Finns det ytterligare någon som vill komma med i det läge som gäller nu, så är det Telia/Zitius som äger frågan. Men enligt uppgifter som vi fått så kan man fortfarande komma med men till en kostnad av 21 900 och då skall man snarast meddela sig till Telia/Zitius. När grävnings-arbetena är färdiga i området så lär det bli betydligt dyrare. Kontakterna med Telia/Zitius kan vi i styrelsen hjälpa till med. Viktigt är att sprida denna information om ni känner någon som inte är medlem men som nu vill komma med och få fiber Våra gamla telestationer kommer att avvecklas inom en nära framtid och har man inte anmält sig till att få fiber, så kommer man att bli helt beroende av det luftburna systemet då telestationerna avvecklas.
Föreningens berättigande framöver består i att först och främst se till så att vårt avtal med Telia/Zitius fullföljs och att alla medlemmar får sin fiber enligt ingångna avtal. När fibern är indragen och klar att använda då kommer det en faktura till var och en från Telia/Zitius som föreningen är beredd att betala emot att vi får kopia på fakturan och att medlemmen har gjort rätt för sig mot föreningen (enligt inbetalningsplan).
I vårt avtal med Telia/Zitius har vi lovat att bistå med markägarkontakter där fibern skall dras fram. Här kommer säkert att fordras en hel del insatser från diverse håll för att få till en smidig hantering så att det inte hänger upp sig och skapar förseningar. Men eftersom näst intill alla vill ha fiber till bygden snarast möjligt så får vi vara beredda att hjälpa till där det kommer att behövas.
Vi kommer fortlöpande att informera om projektet på vår hemsida www.farstorpsfiber.se och då i synnerhet när vi vet mera om grävningsarbetena och hur man tänker sig detta skall gå till.
Vid stämman kommer vi att informera kring alla de möjligheter som står till buds då fibern är framdragen. Generellt gäller att det är ett öppet nät och alla kan ta del av det som den fria marknaden erbjuder. Man kan redan nu gå in på www.Zmarket.se och ta del av det som erbjuds. Telia erbjuder dessutom möjligheter till gruppavtal ifall man kan bilda en grupp om minst 50 hushåll och en bindningstid på 5 år. Mer om detta vid årsmötet.

Välkomna till föreningsstämman den 6 maj!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.