Kallelse Årsmöte 2021-06-20

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 20 juni 2021 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

OBS!! Trots lättnader i restriktionerna fr. o. m. 1 juni avseende Corona-pandemin
gäller fortfarande åtta personer (8) som maxdeltagande vid stämmor och
årsmöten. Med anledning av detta uppmanar styrelsen medlemmarna att
utnyttja möjligheten att via fullmakt ändå vara representerad vid stämman.
Fullmaktsblankett med instruktion finns på föreningens hemsida
www.farstorpsfiber.se där även verksamhetsberättelsen lagts ut.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. (Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.) ej aktuell!
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

  Välkomna!
  Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening
Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.