Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 19 maj 2019 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program:
Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.
Kaffe
Aktuell information om fiberutbyggnaden

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.